Familias

 
tuerca

Abrasivos/Tela Abrasiva

Hojas de Papel Abrasivo S-SAITAC CW-C

Hojas de Papel Abrasivo S-SAITEX DA-F

Rollos de Tela Abrasiva EA-F Ancho: 100 mm

Rollos de Tela Abrasiva MA-F Ancho: 035 mm

Rollos de Tela Abrasiva MA-F Ancho: 050 mm

Rollos de Tela Abrasiva MA-F Ancho: 115 mm

COMERCIAL BORRELL, S.L.  -  C/Nou, 213, 17600  -  Figueres (Girona)  |  Tel.: 972 508 400 - Fax. 972 67 22 29